Missie van de school

Wie zijn wij en hoe willen wij (h)erkend worden?
De Ark is een oecumenische basisschool.
We gaan uit van wat ons samenbindt: “het geloof in God, schepper van hemel en aarde”. Op school wordt gewerkt vanuit een christelijke levenshouding. Dit is onder meer merkbaar aan het belang dat gehecht wordt aan wederzijds respect tussen volwassenen en kinderen en tussen volwassenen onderling, iets wat volgens ons ook vanuit humaan oogpunt voor zichzelf zou moeten spreken.
Kinderen leren als vanzelfsprekend tolerant en respectvol om te gaan met mensen die zich onderscheiden door een handicap, huidskleur of status. De Ark wil een huis zijn waar kinderen (en volwassenen) van diverse achtergronden zich veilig en geborgen voelen.
Leven in een multiculturele maatschappij is voor de Ark een vanzelfsprekendheid en de kinderen moeten hier dus op voorbereid worden. Dit gebeurt op de Ark middels het ontwikkelen van een positieve kijk op de samenleving. Ook vinden we het belangrijk de kinderen te leren welke rechten en plichten zij hebben in de maatschappij. De Ark wil een school zijn, waarin de zorg voor elkaar centraal staat. Ons motto is dan ook : “Zorg voor elkaar”.
Missie
Wat geven wij kinderen mee voor hun toekomst?

In de missie beschrijven we wat onze leerlingen na 8 jaar op de Ark moeten kennen en kunnen om ze met een veilig gevoel los te kunnen laten in de maatschappij.
Hieronder geven we in zeven domeinen aan op welke manier wij ervoor willen zorgen dat onze leerlingen zich, binnen hun eigen mogelijkheden, op ieder gebied maximaal kunnen ontwikkelen.

Leren
Onze focus ligt in alle opzichten op leren! Met name de basisvaardigheden (rekenen, taal, begrijpend lezen) vormen het uitgangspunt voor ons onderwijs. We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen zich, binnen hun eigen mogelijkheden, op ieder gebied maximaal kunnen ontwikkelen. Om dit te bereiken kijken we naar de individuele leerling, stellen we leerdoelen die aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling en we passen ons onderwijs, waar mogelijk, aan aan de leerling. Vanuit het uitgangspunt dat ieder kind op een andere manier leert willen we binnen onze lessen aandacht besteden aan de meervoudige intelligenties.
Uitgaande van de gedachte dat samenwerken meer oplevert willen we kinderen leren constructief samen te werken om op die manier hun eigen talenten in te zetten en de talenten van een ander te benutten. Ditzelfde geldt ook voor collega’s onderling. Door met en van elkaar te leren kunnen we onze kwaliteiten maximaal inzetten.

Normen en waarden
Door kinderen te leren om zichzelf, de ander en de omgeving te respecteren willen we ze medeverantwoordelijk maken en ze meegeven dat ze een deel van het grote geheel zijn en dus het verschil kunnen maken.
We leren kinderen in een veilige en prettige omgeving zichzelf te ontplooien en we willen hun zelfredzaamheid vergroten. Daarbij vinden we het belangrijk om aan collega’s, leerlingen en ouders duidelijk aan te geven wat er -t.a.v. de omgangsvormen- van hen verwacht wordt en waar de grenzen liggen. Gaat men over die grenzen heen dan zal dat consequenties hebben.

Minder individualisering
In de samenleving is er steeds meer sprake van individualisering. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van onze school is dan ook dat we de kinderen willen leren om zorg te dragen voor hun naasten (dichtbij en verweg). Ervanuit gaande dat wij een deel van het grote geheel zijn willen we de kinderen door middel van maatschappelijke projecten en lessen over maatschappelijke problemen leren hun steentje bij te dragen aan onze wereld.
Als leerkrachten vinden we het belangrijk om elkaar te ondersteunen en ons bij elkaar zo veilig te voelen dat we elkaar om hulp en advies kunnen vragen.

ICT
Door in iedere groep met een digibord te werken kunnen we bij alle vakken digibordsoftware van de methode gebruiken. We willen hiermee ons onderwijs voor kinderen, die opgroeien in een digitale maatschappij, aantrekkelijk en passend bij hun belevingswereld aanbieden.
Om te zorgen dat kinderen de computer kunnen gebruiken als onderdeel van het leren is het belangrijk dat alle leerlingen de computervaardigheden beheersen die nodig zijn om ICT te gebruiken bij het leren.
Bij de aanschaf van nieuwe methodes willen we ons richten op de toekomst en kiezen voor online methodes die de inhoud jaarlijks up-to-date houden. De komende jaren willen we daarbij gaan werken met tablets om de leerlingen aan de hand van hun resultaten feedback op het proces te kunnen geven. Daarnaast is het wenselijk dat er een computerlokaal komt waar leerlingen instructie kunnen krijgen of een toets kunnen maken.

Actuele kennis
Om leerlingen voor te kunnen bereiden op de maatschappij van de toekomst is het belangrijk om ons te blijven scholen. Dit kan plaatsvinden door opleidingen buiten (en in) schooltijd te volgen, maar ook door kennis met elkaar te delen en bij elkaar in de klas te kijken. Door met digitale methodes te gaan werken, houden we de informatie voor de leerlingen up-to-date.

Opvoedingstaken
Met Kanjertraining werken we o.a. aan de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de leerlingen. Met de inzet van deze methode zien we veel mogelijkheden om alle betrokken partijen (leerlingen, ouders en leerkrachten) respectvol met elkaar om te laten gaan en regels en afspraken allemaal na te komen. We willen ons hier de komende jaren nog verder in ontwikkelen.
In dit opzicht is het van belang om de verantwoordelijkheden van ouders en van school te onderscheiden. Tegenwoordig is de grens daartussen steeds vager. Wij willen daar duidelijk in zijn: de school wil nauw samenwerken met de ouders, maar vindt het ook belangrijk dat ouders hun eigen verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de opvoeding.

Verantwoording
We vinden het uitermate belangrijk om, naast de resultaten van de groep of van de school als geheel, vooral ook naar de individuele leerlingen te kijken. Als de groei van kinderen op hun eigen niveau bekeken wordt, is er veel meer aandacht voor het ontdekken van ieders eigen talent.