Focus op leren

Vanuit het idee dat leerkrachten die blijven leren kinderen meer kunnen leren, hebben we ons met het team de afgelopen jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Dit is terug te vinden in de manier waarop we kinderen leren samenwerken, de juiste denkgewoonten aanleren en hen willen stimuleren om steeds meer zelf eigenaar te worden van hun eigen leerproces. We willen onze leerlingen meegeven dat het belangrijker is om te leren voor het leven, dan alleen voor een toets.
Boeiend onderwijs

De afgelopen jaren hebben we ons geschoold in het boeiend lesgeven door gebruik te maken van verschillende werkvormen en vormgevers die systeemdenken stimuleren. Deze manier van lesgeven willen we de komende jaren levend houden en verder uitbreiden door regelmatig  succeservaringen met elkaar te bespreken. Op die manier kunnen we van en met elkaar leren. 

Om boeiende lessen te kunnen geven, is het noodzakelijk om goede keuzes te maken in het aanbod van leerdoelen. Hiervoor is kennis van de leerlijnen van groot belang. Om meer vanuit de leerdoelen te gaan werken en de methodes doelgerichter in te zetten, hebben we een keer per maand een methodeloze dag. Op die dagen bepalen de leerkrachten vanuit de leerlijnen welke leerdoelen er die dag aan bod komen en gebruiken ze hierbij geen methodes, tablets of werkbladen. 

De komende jaren willen we deze manier van werken blijven inzetten, omdat we merken dat dit de motivatie voor leren bij de leerlingen vergroot. 

 

Leerdoelen zichtbaar in de klas

Vanuit de wetenschap dat kinderen beter leren als ze weten wat ze aan het leren zijn, zorgen we er in alle klassen voor dat bij iedere les het leerdoel zichtbaar is en benoemd wordt.

Het denken van leerlingen wordt op die manier gericht, zodat zij zich op het leerdoel van de les kunnen focussen. 

De komende jaren willen we de leerlingen meer bij de leerdoelen gaan betrekken door hen steeds vaker gericht te vragen wat ze aan het leren zijn en met hen samen te bekijken of de doelen behaald zijn. 

 

Eigenaar zijn van je eigen leerproces

Onder leiding van onze gedragsspecialist hebben we de afgelopen jaren geleerd dat het gevoel van autonomie voor leerlingen voor een groot deel bepalend is voor de mate waarin ze gemotiveerd zijn voor schoolwerk. Door leerlingen meer te betrekken bij hun eigen leerproces en hen te leren om, door middel van het inzetten van dag en weektaken, bewuste keuzes te maken, stimuleren we de behoefte om te leren en te ontdekken. 

De komende jaren willen we ons dagprogramma steeds meer zo in gaan delen dat leerlingen reeds op jongere leeftijd al betrokken worden bij het stellen van hun eigen doelen en de keuzes leren maken die daar bij horen. Daarbij willen we steeds vaker kindplannen inzetten als middel om met leerlingen in gesprek te gaan en hen bij hun eigen leerproces te betrekken. 

 

Fixed en Growth mindset

Door feedback te geven op het proces ipv op het resultaat willen we leerlingen positieve leerervaringen op laten doen en een veilige leeromgeving bieden. We willen daarmee bereiken dat zij een Growth mindset behouden. 

Onder leiding van een leerkracht uit de PLG Duurzaamheid en Onderwijs willen we er steeds meer voor zorgen dat leerlingen een Growth mindset behouden en leerlingen die een Fixed mindset hebben stimuleren om  hun denken te veranderen en er voor zorgen dat zij weer vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen.

 

Samenwerken

Afgelopen jaren hebben we ingezet op samenwerken. We zetten steeds vaker coöperatieve werkvormen in, waardoor leerlingen op een constructieve manier leren hoe je samen kunt werken.

Dit willen we de komende jaren verder uitbreiden door binnen de school afspraken te maken over welke werkvormen in de verschillende groepen ingezet gaan worden om er op die manier voor te zorgen dat er een rode draad door de school loopt wat betreft de samenwerkingsvormen en leerkrachten dus beter weten wat ze van de leerlingen kunnen en mogen verwachten. 

 

Denkgewoonten

De afgelopen jaren zijn we gaan werken met de denkgewoonte kaarten. Door de hele school staat steeds voor een periode van een aantal weken een denkgewoonte centraal. Hiermee willen we bereiken dat leerlingen zich bewuster worden van de manier waarop je denken van invloed is op de manier waarop je werkt. 

De komende jaren willen we de denkgewoonten nog meer centraal gaan stellen. Op die manier zorgen we ervoor dat ze bij de leerlingen steeds bekender worden, zodat zij de denkgewoonten zelf in kunnen zetten, wanneer ze dat nodig hebben.

 

Doelen stellen

In een overleg tussen de groepsleerkracht en de IB-er worden tweemaal per jaar, met behulp van de Cito resultaten, per groep en per vak de doelen voor het komende half jaar vastgesteld. De leerkrachten gebruiken deze doelen om voor de groep een speerpunt voor de komende periode vast te stellen.  

De komende jaren willen we de leerlingen steeds meer betrekken bij hun behaalde resultaten door met hen naar de grafieken vanuit het Cito leerlingvolgsysteem en de tablet te kijken. Op die manier worden leerlingen zich meer bewust van hun sterke kanten. Ook kunnen zij zodoende hun eigen leerdoelen beter formuleren en dit in een kindplan vastleggen.