Onze school

De Ark wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. De kinderen zullen zoveel mogelijk kindgericht onderwijs krijgen. Naarmate het kind de school verder doorloopt, komt tevens de leerstof meer centraal te staan (ook met het oog op het voortgezet onderwijs). Toch blijft er bij ons op school veel aandacht voor het individuele kind: we proberen ieder kind - met zijn/haar specifieke behoeften - volledig tot zijn recht te laten komen. Kinderen zullen zich het beste ontwikkelen in een omgeving waar ze zich thuisvoelen. We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen zich op school veilig en geborgen voelen en dat de sfeer op school prettig en open is.

 

De Ark probeert een onderwijsleersituatie te scheppen, die ervoor zorgt, dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken op alle aspecten van hun ontwikkeling. Op de Ark is het GIP-model ingevoerd. Deze afkorting staat voor Groeps- en Individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Het gaat erom het klassenmanagement zodanig in te richten dat er in groepen met niveauverschillen gewerkt kan worden en dat de leerlingen systematisch aandacht krijgen. Hiertoe wordt door de leerkracht gewerkt met de instructietafel. De kinderen leren ook om zelfstandig te werken en indien nodig problemen op te lossen. Op de Ark proberen we - samen met de ouders - een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van alle kinderen, ieder op zijn/haar eigen niveau.