Medezeggenschapsraad

Namen:
Mirjam Kole, Joan Goede, Vacature (personeelsgeleding)
Aniel Bhulai, Annebeth Kanis en Raafia Rahamat (oudergeleding)
Werkzaamheden:
De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het meedenken over en controleren van het beleid binnen de Ark.
Hierbij kan gedacht worden aan het schoolplan, de schoolgids, de begroting enz.
Tevens bespreken we vragen die leerkrachten of ouders, schriftelijk, onder onze aandacht brengen op allerlei gebied.

Daarnaast zijn er enkele leerkrachten en ouders, die vanuit de scholen van Spirit zitting nemen in de GMR (Gezamenlijke Medezeggenschapsraad). De GMR geeft advies (gevraagd of ongevraagd) en/of instemming betreffende bovenschoolse bestuursbesluiten. De (G)MR toetst of alle besluiten conform de wet genomen zijn.

Voor vragen of opmerkingen:

mr@de-ark.nl